Choď na obsah Choď na menu
 

 

Čo sú vlastne odbory ??

9. 3. 2012

 ČO SÚ VLASTNE ODBORY?? 

Ústavou, zákonmi a medzinárodnými dohovormi zaručené právo pracujúcich .

·         tradičný spôsob kolektívnej ochrany záujmov zamestnancov u nás a v celej EÚ

·         dobrovoľné združenie zamestnancov  bez ohľadu na politické, alebo náboženské presvedčenie

·         sociálny partner pre vládu a zamestnávateľa

·         oficiálny zástupca zamestnancov v tripartite

·         oficiálny zástupca členov a ostatných zamestnancov v rozsahu určenom ZP 

o      pri kolektívnom vyjednávaní

o      pri spolurozhodovaní

o      pri prerokovaní

o      pri informovaní

o      pri kontrolnej činnosti                                                           

 

Odbory sú teda veľká rodina zamestnancov, v ktorej má miesto každý kto tak cíti a chce sa o to podeliť s ostatnými alebo  potrebuje sám solidaritu a nezištnú pomoc ostatných.

 

Zamestnanci sa organizujú v odboroch pre kolektívnu ochranu svojich práv !

 

Prečo práve odbory ?

 

    História nás učí:  Všetky výdobytky pracujúcich sa dosiahli kolektívnym spôsobom cez spolky a odborové združenia. Sám jednotlivec nemohol nikdy uspieť v tvrdých zápasoch o sociálne, zamestnanecké a občianske práva.

 

ODBORY:  sú Vaším jediným právnym zástupcom, cez ktorého môžete  účinne  presadzovať  Vaše  práva, záujmy a potreby. Sú legálnym prostriedkom na riešenie Vašich záležitostí v zamestnaní .

 

 ODBORY: môžu plniť svoju funkciu len vtedy, keď budú mať Vašu dôveru a budete ich osobne podporovať. Len početne silná a odborne zdatná organizácia Vám dokáže zabezpečiť potrebnú ochranu v zamestnaní a v spoločnosti.

 

 ODBORY: sú službou, ktorú si radi zaplatíte preto, aby Vám prostredníctvom kolektívnej zmluvy bola zabezpečená vyššia ochrana, vyššia mzda a sociálne výhody, starostlivosť a bezpečnosť pri práci, vyššia ochrana pred neoprávneným prepustením a pod.

 

ODBORY: sú dobrovoľným združením založeným na spolupatričnosti a solidarite, v ktorom si členovia pomáhajú najmä vtedy, keď má jednotlivec  vážne problémy.                                 

          

 

 

Názory na nepotrebnosť odborov sú protiprávne a zavádzajúce.

Škodia zamestnancom lebo bez odborov, by práve oni mnoho stratili .

Ostal by len boj  osamotených  jednotlivcov a platila by stará zásada vládnutia nad  ľuďmi :

 

 rozdeľuj a panuj  “

 

 preto je nutné

 

 združovať a spájať !  “

 

 

 

 

 Je dôležité byť členom odborov ?

 

URČITE, ÁNO !

 

Pretože len cez odbory môžete u zamestnávateľa,

 

        Vyjednať:

·         primeraný reálny mzdový vývoj

·         výšku základnej mzdy, príplatkov a prémií

·         odmeny pri prac. a životných výročiach 

·         finančné. odmeny darcom krvi

·         príspevok pri narodení dieťaťa

·         primeranú cenu stravenky v závodnom stravovaní

·         výšku sociálneho fondu a jeho čerpanie

·         príspevky na rekreácie

·         zvýšené odstupné pri org. zmenách

·         primeranú dĺžku pracovného času a dovolenky

·         príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

 

                 zabezpečiť :

·         kolektívne vyjednávanie zo zamestnávateľom

·         bezplatné právne poradenstvo / členom/

·         bezplatné právne zastupovanie /členom/

·         bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

·         výpomoc vo finančnej tiesni /členom/

·         príspevky na rekreácie a kúpeľné pobyty

·         príspevky na rehabilitáciu, masáže

·         kultúrne a športové akcie

·         vybavovanie pripomienok a sťažností

·         prevádzku klubu zamestnancov

 

·        kontrolovať:

·         dodržiavanie pracovno-právnych predpisov

·         plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy

·         stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

·         stravovanie zamestnancov

·         pracovné podmienky žien a mladistvých

·         objektivitu vyšetrovania pracovných úrazov a ich odškodňovanie           

 

 

Buďte v odboroch, to sa oplatí

lebo bez odborov takmer

nič neplatí ! 

 

Prinajmenšom by nebolo žiadne vyjednávanie

a ani kolektívna zmluva!     

 

 

 

                     S pozdravom,                 

 

Milan Minárech

Predseda ZO OZ KOVO PCAS