Choď na obsah Choď na menu
 

 

Vzorový štrajkový poriadok

23. 5. 2015

Všeobecné ustanovenia Čl.1


(1) Tento Štrajkový poriadok vychádzajúc a z medzinárodných zmlúv o hospodárskych právach a sociálnych právach, ktorými je Slovenská republika viazaná , z článku 3 Dohovoru MOP č.87/ 1948 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, z článku 2 Dohovoru MOP č. 98/1949 o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať , ako aj v súlade so zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, upravuje základné otázky týkajúce sa prípravy a realizácie štrajku ako krajného nátlakového prostriedku odborovej organizácie na presadzovanie hospodárskych a sociálnych požiadaviek zamestnancov v rámci kolektívneho vyjednávania.
(2) Tento Štrajkový poriadok sa nevzťahuje na nátlakové akcie odborovej organizácie, ku ktorým dochádza mimo rámca úpravy zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,

 

Čl. 2 Vymedzenie pojmov


Na účely tohto Štrajkového poriadku:

a) štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami.
b) solidárnym štrajkom sa rozumie štrajk na podporu požiadaviek zamestnancov štrajkujúcich v spore o uzavretie inej kolektívnej zmluvy.
c) za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa za jeho účastníka považuje odo dňa pripojenia sa k štrajku.
d) príslušný odborový orgán, príslušný vyšší odborový orgán je orgán odborovej organizácie, ktorý za takýto označujú stanovy odborového zväzu

 

Rozhodovanie o štrajku Čl. 4


1) Štrajk v spore o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy vyhlasuje a o jeho začatí rozhoduje príslušný odborový orgán za podmienky ak:
a) nedošlo k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadali o riešenie sporu rozhodcu
b) zamestnanci hlasovaním rozhodli o uplatnení práva na štrajk
(2) Zákonnou podmienkou pre uplatnenie práva na štrajk je:
a) že na hlasovaní o štrajku sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov.
b) že so štrajkom súhlasila nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má táto kolektívna zmluva týkať,
(3) Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa práce iba na základe dohody o vykonaní práce a zamestnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j) zákona č. 2/1991 Zb.

 

Čl. 5


(1) Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo kolektívnej dohody vyhlasuje príslušný vyšší odborový orgán.
(2) O začatí štrajku rozhoduje príslušný odborový orgán, za podmienky ,ak
a) so štrajkom súhlasila nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má kolektívna zmluva vyššieho stupňa týkať, za predpokladu,
b) že na hlasovaní sa zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov.

(3) Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa práce iba na základe dohody o vykonaní práce a zamestnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j) a k) zákona č. 2/1991 Zb.

 

Čl. 6 Hlasovanie o štrajku


(1) Hlasovanie o štrajku sa uskutočňuje tajne.
(2) Zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa práce iba na základe dohody o vykonaní práce a zamestnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j) a k) zákona č. 2/1991 Zb. sa nezúčastňujú na tajnom hlasovaní o štrajku
(3) Príslušný odborový orgán zabezpečí, aby zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje na tajnom hlasovaní obdržal proti podpisu hlasovací lístok s jednoznačným textom z ktorého bude zrejmé o aký štrajk ide a že zamestnanec písomne má potvrdiť, či so štrajkom vyjadruje svoj súhlas alebo s nim nesúhlasí.

(4) Príslušný odborový orgán vyhotoví o výsledkoch hlasovania zápisnicu v ktorej uvedie dátum konania hlasovania

· počet rozdaných hlasovacích lístkov
· počet všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov
· počet odovzdaných hlasovacích lístkov, ktoré sú neplatné
· počet hlasovacích lístkov kde je vyjadrený súhlas so štrajkom
· počet hlasovacích lístkov kde je vyslovený nesúhlas so štrajkom
Zápisnicu o výsledkoch hlasovania podpisujú spravidla dvaja overovatelia, ktorých zvolia účastníci hlasovania.

(5) Príslušný odborový orgán zhromažďuje a uchováva dokumentáciu o výsledkoch tajného hlasovania o štrajku po dobu troch rokov. Súčasťou dokumentácie je prezenčná listina zamestnancov, ktorí sa na hlasovaní zúčastnili

 

Čl. 7 Povinnosti príslušného odborového orgánu


1) Príslušný odborový orgán písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej tri pracovné dni pred začatím štrajku

a) deň začatia štrajku,
b) dôvody a ciele štrajku,
c) menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku.

(2) Príslušný odborový orgán oznamuje písomne zamestnávateľovi zmeny v zozname zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku.

(3) Príslušný odborový orgán poskytne písomne zamestnávateľovi najmenej dva pracovné dni pred začatím štrajku informácie vo vzťahu k štrajku, ktoré sú mu známe a ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajku; nevyhnutné činnosti a nevyhnutné služby sú také činnosti a služby, ktorých prerušením alebo zastavením dochádza k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov alebo iných osôb a ku škode na tých strojoch, zariadeniach a prístrojoch, ktorých povaha a účel neumožňuje, aby ich prevádzka bola prerušená alebo zastavená počas štrajku.

(4) Zástupcovia príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku, musia umožňovať primeraný a bezpečný prístup na pracovisko zamestnávateľa a nesmú brániť zamestnancom, ktorí chcú pracovať, v prístupe na toto pracovisko a odchode z neho alebo im vyhrážať akoukoľvek ujmou; o prerušení práce s nimi môžu iba rokovať.

(5) Príslušný odborový orgán, ktorý rozhodol o začatí štrajku, bude poskytovať zamestnávateľovi nevyhnutnú súčinnosť po celú dobu trvania štrajku pri zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to vyžaduje ich charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo možnosť vzniku škody na týchto zariadeniach.

 

Čl. 8 Nezákonný štrajk


Nezákonný podľa zákona č. 2/1991 Zb. je štrajk :
a) ktorému nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom; to neplatí v prípade solidárneho štrajku ,
b) ktorý bol vyhlásený alebo pokračuje po začatí konania pred rozhodcom alebo po uzavretí kolektívnej zmluvy,
c) ktorý nebol vyhlásený alebo sa nezačal za podmienok ustanovených v § 17 zákona č. 2/1991 Zb.
d) vyhlásený alebo začatý z iných dôvodov, než sú uvedené v zákone o kolektívnom vyjednávaní
e) solidárny, pokiaľ zamestnávateľ účastníkov tohto štrajku najmä s ohľadom na hospodársku nadväznosť nemôže ovplyvniť priebeh alebo výsledok štrajku zamestnancov, na podporu ktorých požiadaviek je solidárny štrajk vyhlásený,
f) v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimoriadnych opatrení,
g) zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnej starostlivosti, pokiaľ by štrajkom došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,
h) zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektrární, zariadení so štiepnym materiálom a zariadení ropovodov alebo plynovodov,
i) sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádzky,
j) príslušníkov hasičských zborov, a členov záchranných zborov zriadených podľa osobitných predpisov pre príslušné pracoviská a zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku, pokiaľ by štrajkom došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov, prípadne majetku,
k) zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, v ktorých boli príslušnými štátnymi orgánmi vyhlásené mimoriadne opatrenia.

 

Čl. 9 Záverečné ustanovenia


Tento štrajkový poriadok nadobúda účinnosť schválením Snemom KOZ SR dňa 4. 12. 2002.