Choď na obsah Choď na menu
 

 

Práva a povinnosti

16. 11. 2011

 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

1. Člen má právo:

a) zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii programu odborového zväzu,

b) voliť a slobodne vyjadrovať svoje názory, predkladať námety a návrhy na zlepšenie práce orgánov odborového zväzu a požadovať informácie o činnosti odborového zväzu a základnej organizácie odborového zväzu,

c) byť volený po dosiahnutí osemnásteho roku veku do všetkých orgánov odborového zväzu a základných organizácií,

d) vyslovovať kritiku na činnosť všetkých orgánov a funkcionárov odborového zväzu a požadovať ochranu pred postihom za ňu,

e) na poskytovanie právnej pomoci podľa poriadku právnej pomoci odborového zväzu,

f) na ochranu z dôvodu výkonu funkcie v odborových orgánoch na všetkých stupňoch,

g) na pracovnoprávne, ekonomické a sociálne poradenstvo,

h) na využívanie rekreačných, kultúrnych a iných obdobných odborových zariadení a na ďalšie výhody, ktoré pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zabezpečuje základná organizácia odborového zväzu alebo odborový zväz,

i) obracať sa so sťažnosťami, pripomienkami a námetmi na orgány základných organizácií a odborového zväzu, požadovať ochranu a podporu svojich práv hlavne v prípadoch, keď zamestnávateľ porušuje právne normy a neplní záväzky z kolektívnych zmlúv,

j) zúčastniť sa na rokovaní v tých prípadoch, keď odborový orgán rokuje a rozhoduje o jeho činnosti, správaní sa, ako aj o jeho sťažnosti. Odborový orgán je povinný člena na toto rokovanie včas pozvať a nemôže bez jeho účasti rokovať a rozhodovať, s výnimkou prípadu, keď člen súhlasí, aby sa rokovalo a rozhodovalo v jeho neprítomnosti, alebo keď sa bez uvedenia vážnych dôvodov na rokovanie nedostavil,

k) využívať všetky ďalšie práva, ktoré svojim členom zabezpečí základná organizácia odborového zväzu alebo odborový zväz,

l) v prípade zásadných zmien v odmeňovaní požiadať o prehodnotenie výšky členského príspevku.

 

2. Člen je povinný:

a) dodržiavať stanovy, vnútro zväzové predpisy, plniť uznesenia orgánov odborového zväzu a základnej organizácie odborového zväzu a podieľať sa na plnení programu odborového zväzu,

b) riadne a včas platiť členské príspevky vo výške danej stanovami odborového zväzu,

c) oznamovať príslušnému orgánu odborového zväzu alebo základnej organizácie odborového zväzu všetky skutočnosti dôležité z hľadiska evidencie vzniku, trvania alebo zániku členstva a odvodu členských príspevkov,

d) zúčastňovať sa na činnosti základnej organizácie odborového zväzu a pracovať v orgánoch odborového zväzu, ktorých je členom,

e) riadne vykonávať funkciu, do ktorej bol zvolený, a z tejto činnosti sa zodpovedať členom a orgánu, ktorý ho zvolil,

f) riadne sa starať o majetok základnej organizácie odborového zväzu a majetok odborového zväzu, ktorý mu je zverený.