Choď na obsah Choď na menu
 

 

Novela zákona o sociálnom poistení, platná od 1.1.2014

Novela zákona o sociálnom poistení – prínos pre poistencov v nemocenskom poistení


Sociálna poisťovňa s radosťou oznamuje svojim poistencom, že od 1. januára 2014 nastanú síce nepatrné, ale pre poistencov veľmi významné a hlavne pozitívne zmeny pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky. Tieto zmeny by sme mohli zhrnúť do troch základných bodov:
 

1. Nárok na nemocenské dávky zamestnanca už neovplyvní iný príjem, ako príjem za vykonanú prácu.
 

2. Pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb (PNP SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistených osôb (DNPO) sa skracuje sledovanie zaplatenia poistného z 10 na 5 rokov a súčasne zaplatenie pohľadávky na poistnom postúpenej Sociálnou poisťovňou tretej osobe sa bude považovať za zaplatenie poistného.
 

3. Pri podlžnosti na nemocenskej dávke, ktorú bude mať voči Sociálnej poisťovni poistenec alebo iná fyzická či právnická osoba, bude môcť Sociálna poisťovňa rozhodnúť o povolení splátok.
 

Nárok na nemocenské dávky zamestnanca neovplyvní iný príjem, ako príjem za vykonanú prácu
 

Podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2013 nárok na nemocenské dávky zamestnanca ovplyvňoval akýkoľvek príjem, ktorý sa považoval za vymeriavací základ, ktorý zamestnanec dosiahol za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie nemocenskej dávky. V praxi sa preto často stávalo, že zamestnanec nemal nárok na nemocenské, materské alebo ošetrovné za posledný mesiac trvania pracovného pomeru, nakoľko mu bolo po skončení pracovného pomeru vyplatené odstupné alebo odchodné. Rovnaká situácia sa vzťahovala aj na príspevky vyplatené zo sociálneho fondu napr. pri príležitosti dlhodobej dočasnej pracovnej neschopnosti alebo pri príležitosti narodenia dieťaťa.
Táto situácia sa už od 1. januára 2014 nevyskytne. Vyplatenie akéhokoľvek iného príjmu, ako príjmu za vykonanú prácu, už nárok na nemocenskú dávku neovplyvní.
Posudzovanie nároku na nemocenské PNP SZČO a DNPO po novom
Pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky PNP SZČO a DNPO je jednou z podmienok zaplatenie poistného za zákonom stanovené obdobie, v zákonom stanovenej výške a v zákonom stanovenej lehote.
Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne PNP SZČO alebo DNPO po 31. decembri 2013, Sociálna poisťovňa bude skúmať, či táto fyzická osoba má zaplatené poistné na nemocenské poistenie najviac za 5 rokov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky. To znamená, že ak napríklad podnikateľ ochorie 31. januára 2014, Sociálna poisťovňa už nebude preverovať zaplatenie poistného od januára 2004, ale iba od januára 2009. Tolerancia nedoplatku vo výške nižšej ako 5 € zostáva zachovaná.
S účinnosťou do 31. decembra 2013 sa zaplatenie pohľadávky na poistnom postúpenej Sociálnou poisťovňou tretej osobe nepovažovalo za zaplatenie poistného na účely nároku na
nemocenské dávky. Z tohto dôvodu PNP SZČO a DNPO, ktorých pohľadávky na poistnom za obdobie posledných 10 rokov boli Sociálnou poisťovňou postúpené tretej osobe, nemali zaplatené poistné a nemali nárok na nemocenské dávky. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2013 a voči PNP SZČO a DNPO bude Sociálna poisťovňa evidovať v sledovanom 5-ročnom období platenia poistného postúpenú pohľadávku na poistnom, ktorá bola zaplatená, poistné sa bude považovať za zaplatené.
Nová vecná príslušnosť Sociálnej poisťovne – rozhodovanie o povolení splátok dlžných súm dávok
Podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2013 Sociálna poisťovňa nemohla povoliť dlžníkovi splácať dlžné sumy dávok. S účinnosťou od 1. januára 2014 už tak môže učiniť za predpokladu, ak dlžník podá písomnú žiadosť a súčasne existuje dôvodný predpoklad, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopný svoj záväzok splniť.
Dúfame, že tieto pozitívne zmeny potešia našich čitateľov rovnako ako potešili Sociálnu poisťovňu.
 

Túto informáciu vydala:

Mgr. Monika Siváčková,
odbor nemocenského poistenia,
Sociálna poisťovňa, ústredie