Choď na obsah Choď na menu
 

 

Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – agentúry dočasného zamestnávania

Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – agentúry dočasného zamestnávania

 

S ohľadom na všeobecný negatívny stav v oblasti agentúrneho zamestnávania na trhu práce pristúpil zákonodarca k novelizácií zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 5. 2013 (novela má označenie zákon č. 96/2013 Z. z.). Nová právna úprava významnejšie sprísňuje podmienky pre výkon činností agentúr dočasného zamestnávania a súčasne poskytuje niektoré nové oprávnenia zástupcom zamestnancom, resp. samotným zamestnancom, pokiaľ zistia porušenie pracovnoprávnych predpisov.

 

Prehľad najvýznamnejších zmien zákona o službách zamestnanosti:    

 

1. Všeobecne bolo známe, že v praxi dochádzalo k poskytovaniu služieb spočívajúcich v požičiavaní zamestnancov v rámci obchodnoprávnych vzťahov zo strany agentúr dočasného zamestnávania a nie k ich dočasnému prideľovaniu podľa Zákonníka práce. Takáto prax bola považovaná za obchádzanie Zákonníka práce, a preto z dôvodu posilnenia pracovnoprávneho inštitútu dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce. Predmetná novela zaviedla základné znaky pre určenie právneho vzťahu ako dočasného pridelenia s tzv. vyvrátiteľnou domnienkou. Dôsledkom novej právnej úpravy je, že ak agentúra dočasného zamestnávania poskytuje pre inú právnickú alebo fyzickú osobu službu (či už na základe občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu) a sú naplnené novelou zákona o službách zamestnanosti stanovené znaky dočasného pridelenia, ide o dočasné pridelenie (bez ohľadu na to, ako je právny vzťah označený alebo navonok sa javí ako poskytovanie služby a nie nájom zamestnancov). V uvedenom prípade dochádza k automatickému prekvalifikovaniu právneho vzťahu na pracovnoprávny vzťah dočasného pridelenia. Zaujímavosťou je, že nová právna úprava sa vzťahuje len na agentúry dočasného pridelenia. V prípade, ak by znaky dočasného pridelenia mal právny vzťah, ktorý je medzi poskytovateľom služby, ktorý nie je agentúrou dočasného zamestnávania, a odberateľom služby, je otázne, ako by sa daný právny vzťah posúdil, pretože s prekvalifikáciou právneho vzťahu na dočasné pridelenie sa týka len situácie, ak by v rámci poskytovania služby išlo o prenájom zamestnancov zo strany agentúr dočasného zamestnávania. Ak by sme vzali do úvahy skutočnosť, že právny vzťah sa posudzuje podľa obsahu, určité riziko možno vnímať aj v prípade obchádzania inštitútu dočasného pridelenia zo strany zamestnávateľských subjektov odlišných od agentúr dočasného zamestnávania. Ďalším problémom by v takomto prípade bolo, že činnosť agentúry dočasného zamestnávania vykonáva dotknutý zamestnávateľský subjekt bez príslušnej licencie, z čoho možno vyvodiť rôzne sankčné vzťahy.

 

Podľa novej právnej úpravy sa za dočasné pridelenie považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, na základe iného právneho vzťahu ako je vzťah založený podľa osobitného predpisu (Zákonníka práce) pre inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu, ak

a)      iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny,

b)      táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými  prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a

c)      ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

Z právnej úpravy vyplýva, že pre účely posúdenia právneho vzťahu ako vzťahu dočasného pridelenia mali byť kumulatívne splnené všetky tri znaky, nemožno však vylúčiť riziko prekvalifikovania právneho vzťahu na dočasné pridelenie v prípade aj čiastočného naplnenia týchto znakov.

 

2.      Obmedzenie dĺžky a počtu dočasných pridelení - Agentúry dočasného zamestnávania nemôžu dočasne prideliť zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi v priebehu 24 kalendárnych mesiacov idúcich po sebe viac ako 5x. Za predpokladu porušenia tejto podmienky prichádza k automatickému zániku pracovného pomeru medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom a následnom vzniku pracovného pomeru medzi pôvodným agentúrnym zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom, kde je zamestnanec pridelený dočasne na výkon práce.

 

3.      Zaviedla sa povinnosť preukazovania vlastného imania – Agentúra musí poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie a predkladať ústrediu účtovnú závierku za uplynulý kalendárny rok preukazujúcu disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur pri právnickej osobe a 15 000 eur pri fyzickej osobe, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 

4.      Možnosť podať návrh na odňatie licencie agentúry zástupcom zamestnancom

       zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu (§ 149 a 239 ZP)

       zistené porušenie  pracovnoprávnych predpisov môže podať návrh na odňatie licencie

       agentúre dočasného zamestnávania

 

5.      Sprísnenie podmienok na FO a PO, ktoré zakladajú agentúru dočasného

      zamestnávania – napr. min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (§ 29 ods. 4 zákona č.

      5/2004Z. z.)

 

6.      Povinnosť mať splnené všetky povinnosti v rámci systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia pri žiadosti o pridelenie licencie – FO alebo PO musí k žiadosti o pridelenie licencie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania priložiť aj potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.