Choď na obsah Choď na menu
 

 

Základná organizácia odborového zväzu

15. 11. 2011

 ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU

 

 1. Člen odborového zväzu uplatňuje svoje práva a plní svoje povinnosti vyplývajúce mu z členstva len prostredníctvom jednej základnej organizácie odborového zväzu.

2. Základná organizácia odborového zväzu je v zmysle príslušných ustanovení zákona o združovaní organizačnou jednotkou odborového zväzu. Základná organizácia odborového zväzu má právnu subjektivitu a koná vo svojom mene.

Základná organizácia odborového zväzu samostatne v rámci svojej pôsobnosti realizuje program činnosti odborového zväzu voči orgánom štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, zamestnávateľským a iným orgánom a organizáciám.

 3. Základná organizácia odborového zväzu vzniká dňom zaevidovania a pridelenia organizačného čísla na odborovom zväze. Dokladom o vzniku základnej organizácie odborového zväzu je evidenčný list (príloha č. 3). Názov základnej organizácie musí byť v súlade s prílohou č. 4 stanov.

 4. Základná organizácia odborového zväzu v zmysle týchto stanov je najmä:

a) základná organizácia odborového zväzu združujúca členov odborového zväzu pracujúcich u jedného zamestnávateľa,

 b) základná organizácia odborového zväzu združujúca členov odborového zväzu organizačných jednotiek zamestnávateľa, ak táto jednotka je ekonomicky a organizačne ucelená,

 c) základná organizácia odborového zväzu združujúca členov odborového zväzu pracujúcich u viacerých zamestnávateľov,

 d) základná organizácia odborového zväzu združujúca členov odborového zväzu na územnom princípe.

 5. Ak základná organizácia odborového zväzu združuje členov zamestnaných u viacerých zamestnávateľov, plní funkciu odborového orgánu a príslušného odborového orgánu voči všetkým týmto zamestnávateľom výbor základnej organizácie odborového zväzu.

 6. Základná organizácia odborového zväzu nie je oprávnená konať bez predchádzajúceho písomného súhlasu predsedníctva rady odborového zväzu vo veciach:

a) zmeny vlastníckych vzťahov k svojmu nehnuteľnému majetku,

b) vkladu svojho nehnuteľného majetku ako podielu alebo účasti v obchodných spoločnostiach a družstvách,

c) prevodu nehnuteľného majetku,

d) zabezpečenia záväzku prostredníctvom svojho nehnuteľného majetku.

7. Základná organizácia odborového zväzu nezodpovedá za záväzky odborového zväzu a odborový zväz nezodpovedá za záväzky základnej organizácie odborového zväzu.

8. Základná organizácia odborového zväzu sa riadi uzneseniami svojich orgánov,

stanovami odborového zväzu, vnútro zväzovými predpismi a uzneseniami príslušných orgánov odborového zväzu.

9. Základné organizácie odborového zväzu na základe stanov, uznesení a Vnútro zväzových predpisov odborového zväzu musia schváliť členskou schôdzou alebo konferenciou najmä:

a) zásady organizácie a činnosti základnej organizácie odborového zväzu, prípadne jej štatút,

b) volebný poriadok základnej organizácie odborového zväzu,

c) zásady hospodárenia základnej organizácie odborového zväzu.

Jedno vyhotovenie týchto dokumentov je povinný zaslať výbor základnej organizácie odborového zväzu na odborový zväz.

10. Základná organizácia odborového zväzu zabezpečuje výber členských príspevkov od členov odborového zväzu. Mesačne odvedie na účet odborového zväzu z objemu vybraných členských príspevkov sumu v určenej výške.

11. Základná organizácia odborového zväzu oznamuje odborovému zväzu a aktualizuje údaje o základnej organizácii odborového zväzu a údaje o vzniku, zmenách a zániku členstva členov odborového zväzu.

12. Usporiadanie vnútornej štruktúry základnej organizácie odborového zväzu je v jej právomoci, pri dodržaní týchto stanov a vnútro zväzových predpisov.

13. Základná organizácia odborového zväzu zaniká:

a) na základe uznesenia členskej schôdze alebo konferencie základnej organizácie odborového zväzu,

b) uznesením rady odborového zväzu pre závažné neplnenie alebo porušovanie stanov,

c) ak počet členov odborového zväzu združených v základnej organizácii odborového zväzu je menší ako päť,

d) v prípade, že základná organizácia odborového zväzu neprijala uznesenie o zániku a organizácia skutočne zanikla.

Podmienkou platnosti zániku základnej organizácie odborového zväzu je uznesenie predsedníctva rady odborového zväzu o zániku základnej organizácie odborového zväzu s uvedením dátumu zániku.

14.Pri zániku základnej organizácie odborového zväzu členstvo člena odborového zväzu nezaniká, pokiaľ sa člen zaeviduje v inej základnej organizácii odborového zväzu. V tomto prípade sa primerane uplatní bod 1 článku 6.

15. Zásady vzniku, zániku a majetkového vysporiadania základnej organizácie odborového zväzu upravuje vnútro zväzový predpis.