Choď na obsah Choď na menu
 

 

Výbor základnej organizácie

15. 11. 2011

 VÝBOR ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU 

1. Výbor základnej organizácie odborového zväzu je štatutárnym orgánom základnej organizácie odborového zväzu. Riadi činnosť a realizuje odborovú politiku v základnej organizácii odborového zväzu medzi členskými schôdzami alebo konferenciami. Je príslušným odborovým orgánom oprávneným konať v mene základnej organizácie odborového zväzu vo vzťahu k zamestnávateľom, štátnym a iným orgánom a organizáciám.

2. V základnej organizácii odborového zväzu s počtom členov menším ako dvadsať môže vykonávať právomoci výboru základnej organizácie členská schôdza.

3. V mene výboru základnej organizácie je oprávnený konať predseda výboru základnej organizácie alebo iný poverený člen tohto orgánu. Výbor základnej organizácie je oprávnený splnomocniť ku konaniu za základnú organizáciu i funkcionárov a špecialistov odborového zväzu. Splnomocnené osoby sú oprávnené konať za základnú organizáciu v rozsahu a za podmienok uvedených v splnomocnení.

4. Ak základná organizácia odborového zväzu združuje členov zamestnaných u viacerých zamestnávateľov v zmysle článku 22, bod. 4, písm. c) a d), je odborovým orgánom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. Výbor základnej organizácie odborového zväzu tejto odborovej organizácie je oprávnený konať voči všetkým zamestnávateľom, ktorých zamestnanci sú evidovaní v základnej organizácii odborového zväzu ako odborový orgán a tiež má postavenie príslušného odborového orgánu v súlade s ustanoveniami zákona o kolektívnom vyjednávaní a Zákonníka práce.

5. V novovzniknutých základných organizáciách odborového zväzu v čase do zvolenia orgánov základnej organizácie odborového zväzu plní funkciu výboru základnej organizácie odborového zväzu prípravný výbor.

6. V základných organizáciách, ktoré zanikajú likvidáciou, plní funkciu štatutárneho orgánu s právomocami v rozsahu danom vnútro zväzovým predpisom likvidátor určený v zmysle článku 28, bod 5 týchto stanov.