Choď na obsah Choď na menu
 

 

Volebný poriadok

8. 10. 2011

Volebný poriadok Základnej organizácie OZ KOVO pri PCA Slovakia, s.r.o.

Trnava pre voľby orgánov ZO

 

 

ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.             Volebný poriadok je vypracovaný v súlade so Stanovami OZ KOVO a upravuje postup a pravidlá pri voľbách orgánov Základnej organizácie OZ KOVO pri PCA Slovakia s.r.o. Trnava:

                               - Výboru základnej organizácie (VZO) a jeho predsedu,

                                - Dozornej a revíznej komisie (RK) a jej predsedu.

 

Najvyšším orgánom ZO je Členská schôdza (konferencia). Štatutárnym, schvaľovacím a výkonným orgánom je Výbor základnej organizácie, ktorý je najvyšším orgánom ZO medzi konferenciami.  

VZO je 10 členný. Na čele VZO je predseda VZO, ktorý koná v mene ZO OZ KOVO. V ZO OZ KOVO PCA Slovakia pôsobia 4 prevádzkové výbory so štruktúrou uvedenou ďalej.  Najvyšším kontrolným orgánom ZO je revízna komisia (RK), ktorá má 3 členov.  Na čele RK je predseda RK.

 

2.                   Volebné obdobie všetkých orgánov je 4 roky. Prvé volebné obdobie sa zosúlaďuje s termínom budúceho riadneho zjazdu OZ KOVO. Nasledujúce riadne voľby orgánov ZO sa uskutočnia v období najskôr jeden rok a najneskôr polroka pred konaním ďalšieho zjazdu.

 

3.                   Volebný poriadok musí byť v procese ďalšej výstavby Základnej organizácie doplnený o voľby ďalších orgánov (dielenské výbory, úsekoví dôverníci), ktoré sa budú vytvárať podľa potrieb základnej organizácie s cieľom vybudovať funkčnú štruktúru ZO umožňujúcu kontakt s každým členom.

 

ČLÁNOK 2

VOLEBNÁ KOMISIA

 

1.             Voľby orgánov ZO na všetkých úrovniach – Prevádzkový dôverník, Prevádzkový výbor, Výbor základnej organizácie, Dozorná a revízna komisia riadi volebná komisia zvolená tak, aby vo volebnej komisii mal každý Prevádzkový výbor jedného člena volebnej komisie z každej zmeny, alebo úseku, ktorý tvorí prevádzkový výbor. Členovia volebnej komisie zvolení za PV tvoria volebnú komisiu prevádzkového výboru, ktorá riadi voľby na úrovni prevádzkového výboru. Volebná komisia si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý vystupuje v jej mene.

2.            Centrálna volebná komisia sa skladá z predsedov volebných komisií prevádzkových výborov a má 5 členov. Centrálna volebná komisia riadi a koordinuje činnosť volebných komisií prevádzkových výborov a riadi voľby predsedu VZO OZ KOVO a DaRK. Centrálna volebná komisia si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý vystupuje v jej mene.  Žiadny člen volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách ktoré riadi.

 

 

 

ČLÁNOK 3

ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE

 

Prevádzkový výbor č. 1

Lisovňa

Odborový úsek č. 1 - zmena A                                   - 1 zástupca

Odborový úsek č. 2 - zmena B                                  - 1 zástupca

 

Prevádzkový výbor č. 2 

Zvarovňa

Odborový úsek č. 3 - zmena A                                  - 1 zástupca

Odborový úsek č. 4 - zmena B                                 - 1 zástupca

 

Prevádzkový výbor č. 3  

Lakovňa

Odborový úsek č. 5 - zmena A                                  - 1 zástupca

Odborový úsek č. 6 - zmena B                                 - 1 zástupca

 

 

 

Prevádzkový výbor č. 4 

Montáž

Odborový úsek č.7 - zmena A                                   - 1 zástupca

Odborový úsek č. 8 - zmena B                                 - 1 zástupca

 

 

 

Prevádzkový výbor č. 5 

Personálny úsek, Kvalita podniku,

Údržba a všeob. technické služby,

Koordinácia výroby a Ekonómia riadenia

Odborový úsek č. 9 -                                                                    - 1 zástupca

               Odborový úsek č. 10 -                                                                   - 1 zástupca

 

 

ČLÁNOK 4

VOĽBY PREVÁDZKOVÉHO DOVERNÍKA (PD)

 

1.             Kandidátom na funkciu PD sa stáva člen, ktorého písomne navrhnú minimálne dvaja členovia z príslušného OÚ a ktorý vyjadrí písomný súhlas s kandidatúrou.

2.            Odborový úsek volí PD spravidla z viacerých kandidátov, minimálne však musí byť navrhnutý 1 kandidát.

 

ČLÁNOK 5

VOĽBY PREVÁDZKOVÉHO VÝBORU (PV)

 

1.             Členmi prevádzkového výboru sa stávajú prevádzkoví dôverníci zvolení príslušnými odborovými úsekmi v počte podľa článku 3.

2.            Prevádzkový výbor si volí zo svojho stredu predsedu prevádzkového výboru.

 

ČLÁNOK 6

VOĽBY VÝBORU ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE (VZO)

 

Členom výboru Základnej organizácie sa stávajú predsedovia prevádzkových výborov zvolení podľa predchádzajúcich ustanovení.

 

ČLÁNOK 7

VOĽBY PREDSEDU VZO

 

1.             Voľby riadi centrálna volebná komisia.

2.            Výbor základnej organizácie si volí zo svojho stredu predsedu VZO.

3.            Voľby sa uskutočňujú tajne. Predseda je zvolený v tom prípade, ak získa viac ako 50% hlasov všetkých členov VZO.

 

ČLÁNOK 8

VOĽBY DOZORNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE (DaRK)

 

1.             Dozorná a revízna komisia ZO OZ KOVO má troch členov.

2.            Kandidátom sa môže stať  člen OZ KOVO evidovaný v ZO, ktorý nebol zvolený do inej odborovej funkcie, a ani na ňu nekandiduje. Ďalšou podmienkou je, že kandidáta písomne navrhne minimálne 1 odborový úsek a navrhnutý kandidát písomne s kandidatúrou súhlasí.

3.            DaRK si volí zo svojho stredu predsedu.

4.            Voľby DaRK môžu prebiehať súčasne s voľbami iných orgánov ZO.

 

ČLÁNOK 9

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

1.             Voľby všetkých orgánov ZO sa uskutočňujú tajne. Ak orgán ZO, ktorý volí členov príslušného orgánu, rozhodne hlasovaním o vykonaní volieb aklamačne (verejne zdvihnutím ruky), je možné uskutočniť voľby i týmto spôsobom.

2.            Voľby sú právoplatné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, ktorí príslušný orgán resp. členov orgánu volia.

3.            Za člena voleného orgánu je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov    zúčastnených voličov.

4.            Ak sa voľby uskutočňujú z viacerých kandidátov, členom voleného orgánu sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov.

5.            Ak sa volí naraz viacej členov orgánu z viacerých kandidátov, členmi voleného orgánu sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov a ktorí pri tom získali nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov.

6.            Ak pri voľbách kandidát, ktorý kandiduje na volenú funkciu sám, nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov, voľby do tejto funkcie sa musia opakovať a to najneskôr do jedného mesiaca. Musí byť navrhnutý nový kandidát, resp. viacerí noví kandidáti.  

7.            Ak na volenú funkciu kandiduje viacero kandidátov a v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.  

8.            Ak sa volí súčasne viacej členov orgánu z počtu kandidátov, ktorý je totožný s počtom volených funkcií a ani jeden z kandidátov alebo časť kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov, postupuje sa obdobne ako v bode 6. tohto článku. Musia byť navrhnutí noví kandidáti a v opakovaných voľbách sa volia iba nezvolené funkcie.

9.            Ak sa volí súčasne viacej členov orgánu z väčšieho počtu kandidátov ako je počet funkcií a v prvom kole nezíska dostatočný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov, musí sa uskutočniť druhé kolo, do ktorého postupujú kandidáti v počte nezvolených funkcií, ktorí získali najvyšší počet hlasov zúčastnených voličov.

10.          Ak je potrebné vykonať druhé kolo volieb, musí sa uskutočniť okamžite po konaní a vyhodnotení prvého kola v technicky najkratšom zvládnuteľnom čase.

 

 

 

 

 

 

 

ČLÁNOK 10

ČASOVÝ PRIEBEH VOLIEB

 

1.             Voľby prevádzkových dôverníkov, ktorí sa automaticky stávajú členmi prevádzkového výboru, sa uskutočňuje súčasne s voľbou členov dozornej a revíznej komisie. Voľby riadia príslušné volebné komisie prevádzkových výborov.

2.            Voľby predsedov prevádzkových výborov sa konajú na prvom zasadnutí jednotlivých prevádzkových výborov, ktoré neodkladne zvolajú príslušné prevádzkové volebné komisie.

3.            Voľby predsedov PV a členov VZO – zástupcov DO riadia príslušné prevádzkové volebné komisie.

4.            Voľby predsedu DaRK sa uskutočnia na jej prvom zasadnutí, ktoré zvolá centrálna volebná komisia, ktorá riadi voľby.

5.            Voľby predsedu VZO sa konajú po vyhodnotený výsledkov volieb, ktoré sa uskutočnili na úrovni prevádzkovýchých výborov. Sumarizáciu dielčích volebných výsledkov vykoná centrálna volebná komisia.

6.            Kandidátky do jednotlivých orgánov musia byť zverejnené najmenej 5 pracovných dní pred uskutočnením volieb.

 

ČLÁNOK 11

VOLEBNÉ LÍSTKY, HLASOVANIE

 

1.             Volebná komisia vydá voličovi volebný lístok s menami kandidátov na členov voleného orgánu, ktorí sú zoradení podľa abecedy. Volebný lístok musí byť zabezpečený proti zneužitiu (pečiatkou ZO, resp. podpisom predsedu volebnej komisie).Volič potvrdí písomne prevzatie volebného lístka podpisom na zozname voličov. Volebný lístok volič upraví tak, že zakrúžkuje mená kandidátov, ktorým dáva hlas. Najviac môže dať hlas toľkým kandidátom ako je počet volených funkcií. Inak upravený volebný lístok je neplatný.

2.            Voliči upravené volebné lístky vhadzujú do zapečatenej prenosnej, volebnej schránky, ktorú volebná komisia otvorí až po ukončení volieb.

 

ČLÁNOK 12

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB

 

1.             Prevádzkové volebné komisie okamžite po ukončení volieb spracujú  výsledky volieb a vyplnený protokol z volieb podpísaný všetkým členmi komisie doručia centrálnej volebnej komisii. O priebežnom výsledku volieb informuje príslušný orgán základnej organizácie.

2.            Centrálna volebná komisia spracuje do troch dní po ukončení volieb sumárne výsledky volieb a spracuje výsledný protokol z volieb, ktorý podpíšu všetci členovia volebnej komisie, čím potvrdí právoplatnosť volieb všetkých orgánov ZO. 

3.            Centrálna volebná komisia s výsledkami volieb dohodnutým spôsobom (napr. na nástenke) oboznámi členskú základňu.

4.            Protokoly z volieb musia obsahovať  nasledovné údaje:

                               - celkový počet voličov,

                               - počet zúčastnených voličov a počet vydaných volebných lístkov,

                               - počet vrátených volebných lístkov,

                               - počet platných volebných lístkov,

- počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom,

- hodnotenie kandidátov na základe počtu hlasov (zvolený – nezvolený).

Výsledky jednotlivých volieb – voľby PD, predsedov PV, voľby predsedu VZO, voľby členov DaRK, voľby predsedu DaRK – musia byť spracované v protokole z volieb oddelene.

5.            Dokumenty z volieb – zoznam kandidátov, zoznam voličov, odovzdané volebné lístky, protokoly z volieb – musia byť zapečatené v jednej obálke (s podpisom predsedu

volebnej komisie cez pečatiacu pásku). Dokumenty musia byť uložené na bezpečnom mieste a archivované pre potreby prípadnej kontroly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval a predložil na schválenie Milan MInárech, predseda ZO OZ KOVO PCAS.

 

 

 

 

 

 

 

Volebný poriadok bol schválený členskou schôdzou dňa:    

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 Milan Minárech

                                                                                           Predseda VZO OZ KOVO PCAS