Choď na obsah Choď na menu
 

 

BOZP

25. 11. 2011

 


Share

Úloha odborov v oblasti BOZP.
 
Postavenie odborov, právo a úlohy v starostlivosti o BOZP sú zabezpečované v súlade s čl. 4 a 6 Dohovoru MOP č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí a Ústavou SR.
Právne predpisy platné v SR (Zákonník práce, Zákon o BOZP)  vymedzujú postavenie a úlohu odborov. Pri výkone odborovej kontroly odborové orgány vystupujú samostatne a nezávisle od orgánov inšpekcie práce a orgánov na ochranu zdravia zamestnancov.
 
Práva odborov v oblasti BOZP
            Prerokovanie
            Spolurozhodovanie
            Kontrola
            Právo na informáciu
            Právo kolektívne vyjednávať
 
Odborová kontrolaje vykonávaná v súlade so ZP a Zákonom o BOZP,  je zameraná najmä na preventívne pôsobenie proti vzniku úrazom a poškodeniam zdravia pri práci, poradenstvo, poskytovanie pomoci zamestnávateľom pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spoluúčasť na príprave a vykonávaní kontrolnej činnosti BOZP na pracoviskách.       
 
Ako sa to prejavuje v praxi.
 
Odbory kontrolujú, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti BOZP, či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce.
Požadujú od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a       zariadeniach alebo pri pracovných postupoch a  prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho hrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím.
Majú právo upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala BOZP. Zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP.
Profesionálni odboroví inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pôsobiaci v rámci odborového zväzu KOVO, poskytujú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, zamestnancom, ale i zamestnávateľom. 


Vykonávajú poradenskú a konzultačnú činnosť v otázkach ochrany práce.
Zúčastňujú sa alebo sami vykonávajú vyšetrovanie alebo prešetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, priemyselných otráv, porúch a havárií technických zariadení. Vyšetrujú sťažnosti členov odborov, týkajúce sa ochrany práce.

Základným článkom odborovej činnosti v oblasti BOZP je výbor základnej odborovej organizácie, ktorý presadzuje a obhajuje práva svojich členov resp. zamestnancov.

V zmysle zákona o BOZP navrhujú odbory na podnikovej úrovni zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ktorí zastupujú zamestnancov na príslušnom pracovisku,  pritom úzko spolupracujú so zamestnávateľom.